Ouderraad & Medezeggenschapsraad

Ouderraad (OR)

Op de Panda is een actieve ouderraad. Deze komt iedere eerste dinsdag van de maand samen en heeft de volgende drie doelstellingen:

    1. Ouderbetrokkenheid stimuleren.

 

    1. Meedenken met ouders richting school en als ouders meedenken met de school.

 

    1. Ouders vragen om te helpen bij feesten, vieringen en andere activiteiten.

De ouderraad wisselt ieder jaar van samenstelling. Naast de ouderraad zijn ook andere ouders altijd van harte welkom om mee te helpen bij feesten, vieringen of andere activiteiten.
Wilt u ook in de OR of wilt u meer weten over de OR? Dan bent u welkom bij juf Sarina (Sarina.Vergunst@spoutrecht.nl) of bij Els (directie.depanda@spoutrecht.nl).

Medezeggenschapsraad (MR)

Op De Panda is een medezeggenschapsraad (MR) actief. In de MR zitten personeelsleden (leerkrachten) en ouders. Zij vertegenwoordigen alle andere personeelsleden en ouders van de school. Ze werken samen met directie en team aan een sterke school. De directie bespreekt belangrijke plannen voor de school eerst met de MR voordat een definitief besluit genomen wordt. Bij sommige plannen heeft de MR de taak om advies te geven. De directie is verplicht dit advies mee te nemen bij het nemen van een beslissing. Bij sommige plannen moet de MR toestemming geven voordat het plan uitgevoerd mag worden.
De MR heeft de taak goed te luisteren naar wat de andere ouders en personeelsleden belangrijk vinden. De MR kan als de leden dat nodig vinden ook ongevraagd advies geven aan de directie.

De ouders in de MR denken vooral mee over zaken die belangrijk zijn voor de ouders, zoals de schooltijden. De leerkrachten in de MR denken vooral mee over zaken die belangrijk zijn voor het personeel, zoals welke taken er op school moeten worden uitgevoerd.