Kwaliteit van de Panda

Kwaliteit van de Panda

In 2017 heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht voor het  periodiek kwaliteitsonderzoek.
In haar rapport beschrijft de inspectie onze school als volgt:

Op De Panda werkt een gedreven en ambitieus team dat uit de leerlingen wil halen, wat er in zit. Het aanbod is breed en eigentijds en sluit aan bij de onderwijsbehoeften van de leerlingenpopulatie. De leraren hebben zicht op de ontwikkeling van hun leerlingen en zij stemmen op basis van toetsresultaten en observatiegegevens hun lessen af op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Ook biedt de school op verschillende manieren, waar nodig, extra ondersteuning. De school is een veilige, rustige haven voor de leerlingen. Het pedagogisch klimaat is prettig en ondersteunend. De school heeft een veiligheidsbeleid en een anti-pestcoördinator en meet de veiligheidsbeleving van de leerlingen. De eindresultaten die de school haalt met de opeenvolgende groepen schoolverlaters zijn wisselend, maar over het geheel genomen voldoende. De kwaliteitszorg en ambitie zijn goed op De Panda. De school heeft goed zicht op de eigen kwaliteit en de focus van het team ligt op constante kwaliteitsverbetering. De school doet er veel aan om de verbinding te zoeken met de ouders.

https://www.depanda.nl/wp-content/uploads/2018/04/kwaliteit-370x247.jpg
We zijn blij met deze mooie beoordeling door de inspectie.  Het oordeel sluit aan bij de zelfevaluatie die we voorafgaand aan het onderzoek gemaakt hebben. Op enkele standaarden heeft de inspecteur ons hoger beoordeeld dan de school in de zelfevaluatie heeft gedaan. Dit is voor het team een belangrijke erkenning en waardering van de inzet, betrokkenheid en ambitie waarmee we de kinderen op De Panda zo goed mogelijk onderwijs proberen te bieden. Het heeft ons ook gemotiveerd om met elkaar verder te bouwen aan een sterke school.
De aanbevelingen van de inspectie (die ook onze eigen ontwikkelpunten zijn) hebben we inmiddels allemaal opgepakt:

  • De ontwikkeling die afgelopen jaren is ingezet heeft inmiddels geleid tot een planmatig en cyclisch systeem van opbrengstgericht werken, met als doel de beschikbare data te benutten voor het verbeteren van het onderwijs, aansluitend bij de onderwijsbehoefte van de kinderen.
  • Als er extra ondersteuning nodig is, roepen we nu eerder en vaker de hulp van het samenwerkingsverband (SWV) in.
  • De teamscholing ‘Teach like a champion’ zorgt ervoor dat leerkrachten hun doelgerichtheid en het geven van feedback versterken. We evalueren deze aanpak en leggen die vast in een kwaliteitskaart.
  • Bij de analyse van de toetsresultaten kijken we nu naar de vaardigheidsgroei van kinderen: zijn de kinderen voldoende gegroeid?
  • We werken aan het formuleren van de leerwinst van de Panda op het gebied van cognitieve en sociaal-emotionele vaardigheden.