Gebruik gegevens voor onderzoek

Gebruik gegevens voor onderzoek

Kwaliteitszorg en wetenschappelijk onderzoek is belangrijk voor scholen

Onze school legt in het leerlingvolgsysteem gegevens over de schoolresultaten van de leerlingen vast.

Die gegevens zijn belangrijk om het onderwijs van onze school te verbeteren (kwaliteitszorg) en voor verantwoording, bijvoorbeeld naar de Inspectie van het Onderwijs.

Sommige van deze gegevens zijn ook belangrijk voor wetenschappelijk onderzoek en statistiek, namelijk de resultaten van taal- en rekentoetsen en de deelname aan peuterspeelzaal. Met de anonieme resultaten van leerlingen kunnen ontwikkelingen en prestaties van de school en andere scholen in kaart worden gebracht.
Dat is belangrijk om het onderwijs te verbeteren op onze school en in heel Nederland.

Onze school gaat (net als andere scholen) deze gegevens voor het doel van onderzoek en statistiek aan het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS (www.cbs.nl) verstrekken. Het CBS maakt alle gegevens anoniem en in een beveiligde omgeving beschikbaar voor het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs NCO (www.nationaalcohortonderzoek.nl).

Voor de onderzoekers zijn de gegevens dus NIET herleidbaar naar de leerlingen van de school. Ook in openbare publicaties zullen de onderzoeksresultaten nooit herleidbaar zijn naar personen of naar bepaalde scholen. De verwerking van persoonsgegevens vindt alleen plaats binnen de beveiligde omgeving van het CBS, volgens de wettelijke regels voor het CBS en de strenge eigen regels van het CBS. Het CBS doet dit ook voor alle andere statistieken die zij maakt. Mocht u ondanks deze veiligheidswaarborgen toch bezwaar hebben tegen verwerking van de gegevens van uw eigen kind, dan kunt u dit laten weten aan de school. Wij zorgen er dan voor dat de gegevens niet aan het CBS geleverd worden.

Soms zijn aanvullende gegevens belangrijk voor onderzoek

Scholen mogen gegevens over taal en rekenen of deelname aan kinderdagverblijf of peuterspeelzaal aan het CBS leveren. Dat komt omdat deze gegevens niet beschouwd worden als ‘bijzondere’ persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over gezondheid. Voor de levering van zulke bijzondere persoonsgegevens stelt de wet strengere eisen, onder meer dat ouders actief toestemming moeten geven. Dat is hier NIET aan de orde.

Als het voor een bepaald onderzoek belangrijk is om wel bijzondere persoonsgegevens te leveren aan het CBS, dan zal de school daarvoor altijd eerst uw toestemming vragen.