Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Onze leerlingen worden tijdens hun schoolloopbaan nauwgezet gevolgd.
Dit doen we met behulp van:

  • De toetsen die bij de lesmethoden horen
  • De landelijk genormeerde toetsen van het CITO-LOVS
  • Observaties aan de hand van de signaleringslijst KIJK in de kleutergroepen
  • Observaties aan de hand van leerlingvolgsysteem ZIEN voor het volgen van de sociaal-emotionele ontwikkeling in alle groepen.

Al deze gegevens worden vastgelegd in het leerlingvolg- en administratiesysteem Parnassys.

https://www.depanda.nl/wp-content/uploads/2018/04/leerlingenzorg-370x247.jpg

Extra zorg

Wanneer blijkt dat een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft dan wordt in overleg tussen leerkracht, intern begeleider en ouders besproken welke ondersteuning nodig is. Het is belangrijk dat de zorg wordt gedeeld, zodat ouders weten wat de school aan de leer- en/of gedragsproblemen kan doen en zodat de school weet welke bijdrage de ouders kunnen leveren.

Wij streven ernaar om de kinderen met speciale onderwijsbehoeften zoveel mogelijk binnen de groep te helpen. Wanneer een leerkracht een probleem signaleert, biedt de leerkracht in eerste instantie zelf hulp. In tweede instantie kan de leerkracht een leerling die in het bijzonder (blijft) opvallen inbrengen in de groeps- of leerlingbespreking. Vanuit deze bespreking kunnen kinderen in aanmerking komen voor extra hulp in de klas, voor een consultatiegesprek of voor individuele begeleiding. In dat geval wordt er altijd een handelingsplan opgesteld. Voor de effectiviteit is het van groot belang de individuele begeleiding te laten aansluiten op wat er in de groep gebeurt.

Externe hulp

Het kan ook zijn dat externe hulp nodig is. Zo kan een onderzoek worden uitgevoerd door bureau Zien in de Klas. Ook kan advies gevraagd worden aan een expert binnen het Samenwerkingsverband of kan een specifieke behandelaar of therapeut worden ingeschakeld.

Speciaal onderwijs

Als de problemen van het kind te complex zijn om er binnen de school verantwoord mee om te gaan, dan kan een verwijzing naar het speciaal onderwijs noodzakelijk zijn. Dit kan pas gebeuren als de zorgprocedure zorgvuldig is gevolgd. Sinds de invoering van Passend Onderwijs in augustus 2014 gebeurt dit in overleg met het Samenwerkingsverband en alleen met toestemming van de ouders.

Schoolondersteuningsprofiel

In het door de school opgestelde Schoolondersteuningsprofiel staat een meer uitgebreide beschrijving van de stappen die ondernomen worden als zich problemen bij een leerling voordoen. U kunt dit protocol inzien bij de directie.